LOADING...

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TIẾNG NHẬT

KHÓA HỌC HỌC VIÊN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG LỊCH HỌC HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Vỡ lòng 3B 8~10 12 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng 3Bx2 8~10 6 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng CT-6B 8~10 12 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng CT-6Bx2 8~10 6 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Sơ cấp I-3B 8~10 36 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 12 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp II-3Bx2 8~10 18 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 12 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3B 8~10 36 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 13 đến Bài 25 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3Bx2 8~10 18 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 26 đến Bài 38 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3B 8~10 36 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 39 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3Bx2 8~10 18 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 39 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-6B 8~10 72 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 17 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-3B 8~10 36 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 17 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-6B 8~10 72 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 18 đến Bài 35 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-3B 8~10 36 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 18 đến Bài 35 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT III-6B 8~10 72 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 36 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT III-3B 8~10 36 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 4,999,000 vnđ Minna no Nihongo từ Bài 36 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn