LOADING...

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TIẾNG TRUNG – TRUNG QUỐC

KHÓA HỌC HỌC VIÊN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG LỊCH HỌC HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Vỡ lòng 3B 8~10 12 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng Bính âm (拼音), Bộ thủ, Bút thuận, Số đếm, Giao tiếp cơ bản
Vỡ lòng 3Bx2 8~10 6 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng Bính âm (拼音), Bộ thủ, Bút thuận, Số đếm, Giao tiếp cơ bản
Vỡ lòng CT-6B 8~10 12 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng Bính âm (拼音), Bộ thủ, Bút thuận, Số đếm, Giao tiếp cơ bản
Vỡ lòng CT-6Bx2 8~10 6 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 999,000 vnđ Bảng Bính âm (拼音), Bộ thủ, Bút thuận, Số đếm, Giao tiếp cơ bản
Sơ cấp I-3B 8~10 24 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 1 ~ 7 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp I-3Bx2 8~10 12 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 1 ~ 7 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp II-3B 8~10 24 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 8 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp II-3Bx2 8~10 12 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 8 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3B 8~10 24 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 1 ~ 7 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3Bx2 8~10 12 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 1 ~ 7 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3B 8~10 24 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 8 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3Bx2 8~10 12 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 1,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 8 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-6B 8~10 18 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 3,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 1 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-3B 8~10 18 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 3,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK1: Bài 1 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-6B 8~10 18 2T/1B Ngày 15 hàng tháng 2~7 S-C-T 3,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 1 ~ 15 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-3B 8~10 18 4T/1B Ngày 15 hàng tháng 2-4-6 / 3-5-7 S-C-T 3,999,000 vnđ Giáo trình chuẩn HSK2: Bài 1 ~ 15 + Giáo trình biên soạn